ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepasbaarheid van de algemene voorwaarden

 

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden hebben betrekking op de producten of diensten die worden verkocht door:

 

Le Préhistomuseum (vzw)

Rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle

Btw: BE 0452. 017. 921.

Bankrekeningnummer: BE86 6367 7477 0150 - BNAGBEBBXXX

 

De onderhavige algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. In geval van wijziging wordt, bij de reservering van producten of diensten, de versie van de algemene voorwaarden toegepast die op de website http://www.prehisto.museum/conditions-generales-de-vente-2/ staat op de datum waarop de gebruiker (groep, kampdeelnemer) zijn reservering definitief bevestigt of op de datum van het bezoek (individuele bezoeker).

De overeenkomsten tussen de partijen worden volledig en uitsluitend geregeld door de onderhavige algemene voorwaarden en de met de bezoeker overeengekomen bijzondere voorwaarden, ongeacht elke andersluidende bepaling die wordt vermeld op eender welk document afkomstig van de bezoeker.

Worden als klant beschouwd en dus aan de onderhavige voorwaarden onderworpen:

- individuele bezoekers van het Préhistomuseum;

- de verantwoordelijke en vertegenwoordiger van de groep, onderneming of vereniging, vanaf het moment van de reservering.

Algemeenheden

Het Préhistomuseum wijst elke aansprakelijkheid af in geval van schade of diefstal in het domein of op de parkings van het terrein waar de bezoekers het slachtoffer van zijn, met uitzondering van schade die rechtstreeks veroorzaakt werd door een bewezen gebrek aan de infrastructuur.

Het Préhistomuseum wijst elke aansprakelijkheid af bij ongevallen die geen verband houden met de voorziene animatie.

Bezoekers die verduidelijkingen wensen te vragen of een klacht wensen in te dienen, kunnen dit doen door te mailen naar info@prehisto.museum, het klachtenformulier op onze website www.prehisto.museum in te vullen of een brief te sturen naar Préhistomuseum - Service réclamations, rue de la Grotte 128 te 4400 Flémalle.

Alleen de archeologen-bemiddelaars van het Préhistomuseum hebben de toestemming om te gidsen en de animatie op het terrein van het Préhistomuseum te verzorgen. Al wie in het kader van een rondleiding het woord wenst te nemen, moet hiervoor bij de directie een beargumenteerde aanvraag indienen.

Tijdens een bezoek is het toegelaten om foto’s voor privégebruik te maken. Voor opnames (foto’s of films) van professionele aard moet men vooraf contact opnemen met het Préhistomuseum (+32 4 275 49 75).

 

 

2. Individuele bezoekers

Algemeenheden

Onder individuele bezoekers wordt alle bezoekers verstaan die zich zonder reservering aan de ingang van het terrein aanmelden, zelfs wanneer het er meer dan 15 zijn.

De geldende tarieven voor individuele bezoekers worden vermeld op http://www.prehisto.museum/tarieven-openingstijden-toegang/?lang=nl.

Een toegangsticket is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het Préhistomuseum of het te verlaten. Individuele bezoekers moeten een toegangsticket aan de ticketautomaat vóór de toegangscontrole nemen, ook wanneer ze beschikken over een online in voorverkoop aangekocht ticket of wanneer ze een korting of gratis toegang genieten (gratis toegang, beroepskaart ...).

Het is verboden tickets te kopiëren of te reproduceren.

Individuele bezoekers moeten hun bezoek betalen voor ze het terrein kunnen verlaten. Dat kan aan de betaalautomaat of aan de ticket-/winkelbalie. Bezoekers die over een in voorverkoop aangekocht ticket beschikken of een korting of gratis toegang genieten, moeten zich verplicht aan de ticket-/winkelbalie aanmelden om het ticket te laten controleren en valideren.

Het Préhistomuseum aanvaardt geldige Artikel 27-tickets als betaalmiddel.

Zodra de betaling werd uitgevoerd of de korting/gratis toegang door de bediende van de ticket-/winkelbalie werd toegestaan, is het mogelijk om met het ticket definitief het terrein te verlaten via de toegangscontroles. Bij in voorverkoop aangekochte tickets zijn de individuele bezoekers onderworpen aan de algemene voorwaarden van de verkoopwebsite.

Bezoekers die tijdens de openingsuren alleen een maaltijd wensen te nuttigen in de Archéobistrot of het Archéorestaurant moeten verplicht een toegangsticket aan de ticketautomaat nemen. Na de maaltijd en alleen indien deze bezoekers het Préhistomuseum niet wensen te bezoeken, wordt het toegangsticket door het team van het Archéorestaurant gevalideerd zodat ze het terrein binnen de 30 min kunnen verlaten. Na deze termijn moeten de bezoekers naar de ticket-/winkelbalie en het tarief voor een individueel bezoek betalen.

 

 

2.1. Onlinevoorverkoop

Voorwaarden

Tickets in voorverkoop voor het Préhistomuseum zijn te koop op http://www.prehisto.museum/reserveer-tickets-online/?lang=nl en vallen onder de algemene verkoopvoorwaarden van onze partner http://reservation.ouftitourisme.be.

Uitgegeven tickets in voorverkoop kunnen niet teruggenomen, terugbetaald (met name in geval van verlies of diefstal) of doorverkocht worden en zijn niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of promoties. Ze zijn slechts geldig op de door de bezoeker gekozen datum op het moment van de aankoop.

Het Préhistomuseum behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht (gevolgen van natuurlijke, accidentele of sociale omstandigheden - niet-exhaustieve lijst) bezoekers die een ticket in voorverkoop aankochten de toegang tot het terrein te weigeren. In dat geval stellen we u een andere bezoekdatum voor.

 

 

3. Reserveringen voor groepen

Algemeenheden

Onder een groep wordt een verzameling van bezoekers verstaan die bij de advies- en reserveringsdienst van het Préhistomuseum hebben gereserveerd en een document (bestelbon) ter bevestiging van die reservering hebben ontvangen.

Een groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers en wordt begeleid door een archeoloog-bemiddelaar van het Préhistomuseum. Er is geen minimumaantal deelnemers per reservering, met uitzondering van de verjaardags- en Artikel 27-groepen.

Voor de reservering van een verjaardagsformule (voor groepen van kinderen), zijn er minstens 10 deelnemende kinderen vereist.

Voor groepen die met Artikel 27-tickets wensen te betalen, zijn er minstens 15 deelnemers vereist.

Het Préhistomuseum past voorwaarden en bijzondere tarieven toe voor groepen voor zover ze aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • De persoon die reserveert, wordt beschouwd als de verantwoordelijke van de groep, onderneming of vereniging.
  • Alle groepsleden moeten zich samen aan de ingang en, indien van toepassing, aan de voor de maaltijd gekozen plaats aanmelden.
  • Er wordt slechts één factuur in naam van de groep opgesteld. De leden kunnen hun bezoek en/of maaltijd niet afzonderlijk betalen.

Voorwaarden

Groepen die niet reserveren, worden aan dezelfde voorwaarden onderworpen als individuele bezoekers.

De geldende tarieven voor groepen worden vermeld op http://www.prehisto.museum/tarieven-openingstijden-toegang/?lang=nl.

Bezoeken moeten bij de advies- en reserveringsdienst worden gereserveerd. Dat kan telefonisch op +32 4 275 49 75 of per mail naar info@prehisto.museum.

De groepsverantwoordelijke ontvangt per mail of per post een bestelbon als bewijs van zijn reservering. De reservering wordt definitief wanneer de advies- en reserveringsdienst minstens 10 werkdagen vóór de datum van het bezoek de ondertekende bestelbon ontvangt.

Door te ondertekenen, bevestigt de groepsverantwoordelijke alle gegevens (persoonlijke gegevens, uurregeling, aantal deelnemers, aantal animatoren, thema van het bezoek, keuze van de activiteiten/maaltijden) en de op de bestelbon vermelde bedragen.

Het Préhistomuseum behoudt zich het recht voor de reservering te annuleren wanneer het binnen de toegestane termijn geen ondertekende bestelbon ontvangt.

Er moet minstens 10 werkdagen vóór het bezoek worden gereserveerd. Na die termijn is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de advies- en reserveringsdienst (0032 (0)4 275 49 75). Die zal met de groepsverantwoordelijke de ontvangstmogelijkheden van de groep bespreken. Bij een laattijdige reservering moet de groepsverantwoordelijke de ondertekende bestelbon onmiddellijk terugsturen.

Bij bezoeken van scholen, jeugdbewegingen (of vergelijkbare verenigingen) en kinderen in het kader van de verjaardagsformule verbindt de groepsverantwoordelijke zich ertoe minstens één meerderjarige begeleider te voorzien die de kinderen tijdens alle animaties en pauzes vergezelt.

Het Préhistomuseum verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de groep de gevraagde prestatie te leveren en juiste, actuele en aangepaste wetenschappelijke informatie te verschaffen. Het Préhistomuseum kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de uitvoering van de overeenkomst in het gedrang komt omwille van overmacht, een derde, de bezoeker of een persoon van zijn groep.

 

 

3.1. Reserveringswijze en organisatie van de maaltijden

Algemeenheden

Om het maaltijdenaanbod voor groepen te genieten, moeten minstens 8 deelnemers een maaltijd nuttigen.

Het Préhistomuseum en de Archéobistrot verbinden zich ertoe een alternatieve oplossing aan te bieden voor personen die een beperkt dieet volgen omwille van allergieën, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Wanneer er meer eters zouden zijn dan het aantal dat bij de reservering werd vermeld, verbindt het Préhistomuseum zich ertoe om alles in het werk te stellen om in de mate van het mogelijke de bijkomende eters te ontvangen, zonder het beschikbare aantal plaatsen en de keuze van het menu te garanderen.

De prijs van de tussendoortjes die in de verjaardagsformule voor kinderen is inbegrepen, wordt berekend op basis van minstens 10 betalende deelnemers. Het werkelijke en definitieve aantal deelnemers moet ten laatste 3 werkdagen vóór de datum van het bezoek worden meegedeeld.

Voorwaarden

Groepsmaaltijden moeten tot 10 werkdagen vóór de datum van het bezoek bij de advies- en reserveringsdienst worden gereserveerd. Dat kan telefonisch op +32 4 275 49 75 of per mail naar info@prehisto.museum.

Bij een laattijdige reservering van de maaltijd is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de advies- en reserveringsdienst. Die zal met het Archéorestaurant de mogelijke maaltijden bespreken die aan de groep kunnen worden aangeboden.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen garanderen, moet het Préhistomuseum minstens drie werkdagen vóór de datum van het bezoek op de hoogte zijn van het precieze aantal eters, de keuze van de maaltijd en de eventuele bijzonderheden.

 

 

3.2. Annuleringsvoorwaarden voor reserveringen (bezoek en/of maaltijd)

Annuleringen van bezoeken of maaltijden moeten ten laatste 10 werkdagen vóór de datum van het bezoek of de maaltijd schriftelijk worden aangevraagd (mail, brief of fax), waarbij de datum van de stempel van de post, de verzendingsdatum van de fax of van de mail als bewijs dient.

Na die termijn wordt aan de bezoeker een schadevergoeding aangerekend die overeenkomt met de kosten van de dienstverleners (animatorforfait) en de reeds bestelde benodigdheden (maaltijden, dranken, tussendoortjes ...). Voor de verjaardags- en Artikel 27-groepen wordt het aantal deelnemers en maaltijden, zoals bevestigd op de ondertekende bestelbon, gefactureerd.

Wanneer groepen zich op de overeengekomen dag niet aanmelden of wanneer ze de hierboven vermelde annuleringsvoorwaarden niet naleven, zijn de op de bestelbon vermelde prestaties en/of maaltijden integraal verschuldigd door de verantwoordelijke en vertegenwoordiger van de groep, onderneming of vereniging.

 

 

3.3. Betaling van een groepsbezoek en/of -maaltijd

Algemeenheden

Reserveringen van een bezoek of maaltijd worden gefactureerd aan de verantwoordelijke en vertegenwoordiger van de groep, onderneming of vereniging.

De factuur wordt op de dag van het bezoek aan de ticket-/winkelbalie van het Préhistomuseum opgesteld. De betaling gebeurt met een bankkaart (kredietkaarten worden aanvaard), contant of via overschrijving.

De bezoeker verbindt zich ertoe om, ongeacht de betaalwijze, de bestelde bezoeken of maaltijden in een keer te betalen. Zo niet, verliest hij de voordelen die met de groepsvoorwaarden verbonden zijn.

De facturen moeten in euro (€) worden betaald.

Voorwaarden bij achteraf te betalen facturen

Achteraf te betalen facturen die niet op de vervaldag (een kalendermaand) betaald zijn, worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van € 20 bij de eerste herinnering en € 40 bij de tweede herinnering.

Bovendien zijn vanaf de derde herinnering van rechtswege verwijlinteresten tegen 15% verschuldigd, vanaf de datum van de opeisbaarheid tot de datum van de integrale betaling, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. Er is geen ingebrekestelling noodzakelijk om die intresten te laten lopen. Deze maatregel dient als forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding voor onze buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de gerechtelijke kosten en de rechtsplegingsvergoedingen die ons toekomen.

 

 

4. Vakantiekampen

Algemeenheden

Het Préhistomuseum organiseert kampen tijdens de Belgische schoolvakanties voor kinderen vanaf 4 jaar.

De voor elk kamp bepaalde leeftijdsgrenzen (minimum- en maximumleeftijd) moeten strikt worden nageleefd. De vereiste leeftijd moet ten laatste op de eerste dag van het kamp bereikt zijn.

Bij twijfel met betrekking tot de bekwaamheid van het kind om het kamp te volgen, moet de wettelijke voogd van het kind contact opnemen met de advies- en reserveringsdienst voor meer informatie over de aard en het verloop van het kamp om een verstandige beslissing te kunnen nemen.

Om voor een kamp in te schrijven, moet een inschrijvingsformulier worden verzonden via mail naar info@prehisto.museum of via de post naar Préhistomuseum – Stage, rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle.

De inschrijvingsformulieren worden behandeld in volgorde van ontvangst, waarbij de verzendingsdatum van de mail of de datum van de stempel van de post als bewijs dient. Wanneer een kamp volzet is, kan het kind op een wachtlijst worden geplaatst.

Het is noodzakelijk om duidelijk de gegevens te vermelden van de persoon die verantwoordelijk is voor de inschrijving en die zich ertoe verbindt de factuur van het kamp te betalen. Naast de begeleiding omvatten de vermelde prijzen de verzekering, de huur van materiaal, de verplaatsingskosten en de eventuele toegangsrechten. De maaltijden en dranken zijn niet in de prijs inbegrepen. De verantwoordelijke van het kind moet hiervoor instaan.

Als inschrijvingsbewijs ontvangt de verantwoordelijke van het kind een factuur via mail of, op aanvraag, via de post.

Bij slechte weersomstandigheden gaan de kampen die per definitie buiten plaatsvinden door.

De kampen starten ‘s morgens om 9 uur en eindigen om 16 u. Er wordt gratis opvang voorzien van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u. Het Préhistomuseum wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot kampdeelnemers die vóór 8 u. worden afgezet en kan een toeslag aanrekenen (€ 25 per overschrijdend uur) voor elke overschrijding van de opvangduur op het einde van de dag, tenzij in geval van door de verantwoordelijke van het kind bewezen overmacht.

In het kader van hun opdracht als animator en begeleider kunnen de personeelsleden van het Préhistomuseum ertoe gebracht worden om tijdens de activiteiten of de dagelijkse gebeurtenissen op het terrein foto’s te nemen van de kinderen die het kamp volgen. Die foto's kunnen worden gebruikt om de activiteiten van het museum te promoten. Wie voor het kamp inschrijft, gaat akkoord met die mogelijkheid. Kampdeelnemers of hun ouders kunnen echter de publicatie van foto’s waarop het kind identificeerbaar is, weigeren door een schriftelijke aanvraag te richten naar Préhistomuseum - Stage, rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle of een mail te sturen naar info@prehisto.museum.

Voorwaarden

De inschrijving wordt definitief zodra de betaling voor het kamp werd ontvangen. Die betaling moet vóór het daadwerkelijke begin van het kamp ontvangen zijn. De inschrijving leidt tot de naleving van de door de animatoren aangekondigde algemene voorwaarden en gedragsregels voor het gemeenschapsleven.

De inschrijvingen worden 8 kalenderdagen vóór de start van het kamp afgesloten. Laattijdige inschrijvingen zijn onderhevig aan de eventuele goedkeuring van de museumdirectie.

De kampen kunnen zonder opgave van een reden worden geannuleerd tot 10 werkdagen vóór de start van het kamp.

Na die termijn is de prijs van het kamp verschuldigd.

Het inschrijvingsgeld wordt uitsluitend in de volgende gevallen terugbetaald: bij een ziekte of ongeval vóór het kamp en op vertoon van een medische verklaring die ten laatste op de eerste dag van het kamp gedateerd is. Bij een ziekte of ongeval tijdens het kamp en voor zover het ongeval niet het gevolg is van een onvoorzichtigheid, een ongehoorzaamheid of een niet-naleving van de gegeven instructies, worden de door de kampdeelnemer verloren dagen pro rata terugbetaald.

 

 

5. Bevoegde instantie bij geschillen

De verschillende rechtsinstanties van Luik zijn als enige bevoegd om geschillen te beslechten waarbij het Préhistomuseum als eisende of als verwerende partij betrokken is. Wanneer het geschil onder de bevoegdheid van het kanton valt, is het eerste kanton van Luik bevoegd.

 

Algemene voorwaarden goedgekeurd door de raad van bestuur van de vzw Préhistomuseum op 18 april 2018.