ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Préhistomuseum

Algemene voorwaarden vastgesteld door de Raad van bestuur van de vzw Préhistomuseum op 17 september 2019.

1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden hebben betrekking op de producten of diensten die worden verkocht door:

Het Préhistomuseum (vzw)
Rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle
BTW: BE 0452. 017. 921.
Bankrekeningnummer: BE86 6367 7477 0150 - BNAGBEBBXXX

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. In het geval van wijzigingen wordt bij de reservering van producten of diensten, de versie van de algemene voorwaarden toegepast die op de website http://www.prehisto.museum/conditions-generales-de-vente-2/ staat op de datum waarop de gebruiker (groep, kampdeelnemer) zijn reservering definitief bevestigt of op de datum van het bezoek (individueel).

De overeenkomsten tussen de partijen worden volledig en uitsluitend geregeld door onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die met de bezoeker zijn overeengekomen, ongeacht elke andersluidende bepaling die wordt vermeld op eender welk document afkomstig van de bezoeker.

Worden beschouwd als “klant” en dus onderworpen aan de onderhavige voorwaarden:

- individuele bezoekers van het Préhistomuseum;
- de verantwoordelijke en vertegenwoordiger van de groep, onderneming of vereniging, vanaf het moment van de reservering.

 Algemeen

Het Préhistomuseum verwerpt elke aansprakelijkheid in geval van schade of diefstal geleden door de bezoeker, op het domein of op de parkings, met uitzondering van schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door een bewezen gebrek aan de infrastructuur.

Het Préhistomuseum verwerpt elke aansprakelijkheid bij ongevallen die geen verband houden met de voorziene animatie.

Bezoekers die verduidelijkingen willen vragen of een klacht willen indienen, kunnen dit doen door te mailen naar info@prehisto.museum, door het klachtenformulier op onze website www.prehisto.museum in te vullen of door een brief te sturen naar Préhistomuseum - Service réclamations, rue de la Grotte 128 te 4400 Flémalle.

Alleen de archeologen-bemiddelaars van het Préhistomuseum zijn gemachtigd om de begeleiding en animaties op de site van het Préhistomuseum te verzorgen. Al wie in het kader van een rondleiding het woord wil nemen, moet hiervoor bij de directie een gemotiveerd verzoek indienen.

Tijdens een bezoek is het toegestaan om foto’s te maken voor privégebruik. Voor opnames (foto’s of films) van professionele aard moet voorafgaand contact worden opgenomen met het Préhistomuseum (0032 (0)4 275 49 75).

2. Individuele bezoekers

ALGEMEEN

Onder individuele bezoekers worden alle bezoekers verstaan die zich zonder reservering aan de ingang van de site aanmelden, zelfs wanneer het er meer dan 15 zijn.

De tarieven die gelden voor individuele bezoekers vindt u op http://www.prehisto.museum/tarifs-horaires-acces/.

Het toegangsticket is noodzakelijk om het Préhistomuseum te betreden of te verlaten. Individuele bezoekers moeten een toegangsticket nemen aan de ticketautomaat die zich vóór de toegangscontrole bevindt, zelfs als ze beschikken over een online voorverkoopticket of korting of gratis toegang genieten (gratis toegang, beroepskaart, ...).

Het is verboden tickets te kopiëren of te reproduceren.

Alle individuele bezoekers moeten hun bezoek betalen voordat ze de site kunnen verlaten. Dit kan aan de betaalautomaat of aan de ticket-/winkelbalie. Bezoekers die beschikken over een voorverkoopticket of korting of gratis toegang genieten, moeten zich verplicht aan de ticket-/winkelbalie aanmelden om het ticket te laten controleren en valideren.

Het Préhistomuseum aanvaardt geldige Artikel 27-tickets als betaalmiddel.

Zodra de betaling is uitgevoerd of de korting/gratis toegang is verleend door de bediende van de ticket-/winkelbalie, is het mogelijk om met het ticket definitief de site te verlaten via de toegangscontroles. In het geval van voorverkoop zijn individuele bezoekers onderworpen aan de algemene voorwaarden van de verkoopwebsite.

Bezoekers die tijdens de openingsuren alleen een maaltijd wensen te nuttigen in de Archéobistrot of het Archéorestaurant moeten verplicht een toegangsticket nemen aan de ticketautomaat. Na de maaltijd en alleen als de bezoeker het Préhistomuseum niet wenst te bezoeken, wordt het toegangsticket door het team van het Archéorestaurant gevalideerd zodat hij/zij de site binnen de 30 min. kan verlaten. Na deze termijn moet de bezoeker naar de ticket-/winkelbalie gaan en het tarief voor een individueel bezoek aan het Préhistomuseum betalen.

2.1. Online voorverkoop

Voorwaarden

De voorverkooptickets van het Préhistomuseum kunnen worden gekocht op http://www.prehisto.museum/reserver-en-ligne/ en zijn onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van onze Partner https://walloniebelgique.elloha.com

Verkochte voorverkooptickets kunnen niet worden teruggenomen, terugbetaald (met name in het geval van verlies of diefstal), of worden doorverkocht en zijn niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of promoties. Ze zijn alleen geldig op de datum die op het moment van aankoop door de bezoeker is gekozen.

Het Préhistomuseum behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht (gevolgen van natuurlijke, accidentele of sociale omstandigheden - niet-uitputtende lijst) de toegang tot de site te weigeren voor bezoekers met een voorverkoopticket. In dat geval stellen we u een andere bezoekdatum voor.

3. Reserveringen voor groepen

Algemeen

Onder een groep wordt een verzameling van bezoekers verstaan die bij de advies- en reserveringsdienst van het Préhistomuseum hebben gereserveerd en een document (bestelbon) ter bevestiging van die reservering hebben ontvangen.

Een groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers en wordt begeleid door een archeoloog-bemiddelaar van het Préhistomuseum. Er is geen minimumaantal deelnemers per reservering, met uitzondering van “Verjaardag”- en “Artikel 27”-groepen.

Voor “Verjaardag”-reserveringen (formule voor groepen van kinderen) zijn er minimum 10 deelnemende kinderen vereist.

Voor groepen die met “Artikel 27”-tickets wensen te betalen, zijn er minimum 15 deelnemers vereist.

Het Préhistomuseum past voorwaarden en bijzondere tarieven toe voor groepen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de volgende verplichtingen:

de persoon die reserveert, wordt beschouwd als de verantwoordelijke van de groep, de onderneming of de vereniging;
alle leden van een groep moeten zich samen aan de ingang en, indien van toepassing, aan de voor de maaltijd gekozen plaats, aanmelden;
er wordt slechts één factuur opgesteld op naam van de groep; de leden kunnen hun bezoek en/of maaltijd niet afzonderlijk betalen.

Voorwaarden

Groepen die niet hebben gereserveerd, worden aan dezelfde voorwaarden onderworpen als individuele bezoekers.

De tarieven die gelden voor groepen vindt u op http://www.prehisto.museum/tarifs-horaires-acces/.

Bezoeken moeten bij de advies- en reserveringsdienst worden gereserveerd. Dit kan telefonisch op 0032 (0)42 75 49 75 of per e-mail naar info@prehisto.museum.

De verantwoordelijke van de groep ontvangt een bestelbon per e-mail of post als bewijs van de reservering. De reservering wordt definitief wanneer de advies- en reserveringsdienst minstens 10 werkdagen vóór de datum van het bezoek de ondertekende bestelbon ontvangt.

Met zijn handtekening bevestigt de verantwoordelijke van de groep de gegevens (contactgegevens, uurregeling, aantal deelnemers, aantal animatoren, thema van het bezoek, keuze van activiteiten/maaltijden) en de op de bestelbon vermelde bedragen.

Het Préhistomuseum behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren wanneer het binnen de toegestane termijn geen ondertekende bestelbon heeft ontvangen.

Reserveringen moeten minstens 10 werkdagen vóór het bezoek worden aangevraagd. Na deze termijn kan er telefonisch contact worden opgenomen met de advies- en reserveringsdienst (tel.: 0032 (0)4 275 49 75) die samen met de verantwoordelijke van de groep de ontvangstmogelijkheden van de groep zal bespreken. In het geval van een laattijdige reservering moet de ondertekende bestelbon onmiddellijk door de verantwoordelijke van de groep worden teruggestuurd.

Bij bezoeken van scholen, jeugdbewegingen (of vergelijkbare verenigingen) en groepen kinderen volgens de “Verjaardag”-formule, verbindt de verantwoordelijke van de groep zich ertoe minstens één meerjarige begeleider te voorzien die de kinderen tijdens alle animaties en pauzes vergezelt.

Het Préhistomuseum verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om aan de groep de gevraagde prestaties te leveren en juiste, actuele en aangepaste wetenschappelijke informatie te verstrekken. Het Museum kan niet aansprakelijk worden gesteld als de uitvoering van de overeenkomst in het gedrang komt omwille van overmacht, een derde, een bezoeker of een persoon van zijn groep.

3.1. Reserveringswijze en organisatie van de maaltijden

Algemeen

Om te kunnen genieten van het groepsaanbod voor maaltijden, moeten minstens 8 groepsleden een maaltijd nuttigen.

Het Préhistomuseum en de Archéobistrot verbinden zich ertoe om een alternatieve oplossing te bieden aan personen die een beperkt dieet volgen omwille van allergieën, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Als er meer tafelgasten zouden zijn dan het aantal dat bij de reservering werd vermeld, verbindt het Préhistomuseum zich ertoe om alles in het werk te stellen om, in de mate van het mogelijke, de bijkomende deelnemers te ontvangen, zonder garantie van het beschikbare aantal plaatsen en het gekozen menu.

De prijs van de tussendoortjes die in de formule “Verjaardag” zijn opgenomen voor groepen kinderen, wordt berekend op basis van minimum 10 betalende deelnemers. Het werkelijke en definitieve aantal deelnemers moet ten laatste 3 werkdagen vóór de datum van het bezoek worden meegedeeld.

Voorwaarden

Groepsmaaltijden moeten tot 10 werkdagen vóór de datum van het bezoek worden gereserveerd bij de advies- en reserveringsdienst. Dit kan telefonisch op 0032 (0)4 275 49 75 of via e-mail naar info@prehisto.museum.

Bij een laattijdige reservering van de maaltijd kan er telefonisch contact worden opgenomen met de advies- en reserveringsdienst die samen met het Archéorestaurant de mogelijke maaltijden zal bespreken die aan de groep kunnen worden aangeboden.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen garanderen, moet het Préhistomuseum ten laatste 3 werkdagen vóór de datum van het bezoek het exacte aantal tafelgasten, de maaltijdkeuze en eventuele bijzonderheden ontvangen.

3.2. Annuleringsvoorwaarden voor reserveringen (bezoek en/of maaltijd)

Annuleringen van bezoeken of maaltijden moeten ten laatste 10 werkdagen vóór de datum van het bezoek of de maaltijd schriftelijk worden ter kennis gebracht (mail, brief of fax), waarbij de datum van de poststempel, de verzendingsdatum van de fax of van de mail als bewijs dient.

Na die termijn wordt aan de bezoeker een schadevergoeding aangerekend die overeenkomt met de kosten van de dienstverleners (animatorforfait) en de reeds bestelde benodigdheden (maaltijden, dranken, tussendoortjes, ...).  Voor de groepen “Verjaardag” en “Artikel 27” wordt het aantal deelnemers en maaltijden, zoals bevestigd op de ondertekende bestelbon, gefactureerd.

Wanneer groepen zich op de overeengekomen dag niet aanmelden of wanneer ze de hierboven vermelde annuleringsvoorwaarden niet naleven, zijn de op de bestelbon vermelde prestaties en/of maaltijden integraal verschuldigd door de verantwoordelijke en vertegenwoordiger van de groep, onderneming of vereniging.

3.3. Betaling van een groepsbezoek en/of -maaltijd

ALGEMEEN

Reserveringen van een bezoek of maaltijd worden gefactureerd aan de verantwoordelijke en vertegenwoordiger van de groep, onderneming of vereniging.

De factuur wordt opgemaakt op de dag van het bezoek aan de ticket-/winkelbalie van het Préhistomuseum. De betaling gebeurt met een bankkaart (kredietkaarten worden aanvaard), contant of via overschrijving.

De bezoeker verbindt zich ertoe om, ongeacht de betaalwijze, de gereserveerde bezoeken of maaltijden in één keer te betalen. Zo niet, verliest hij de voordelen die met de groepsvoorwaarden verbonden zijn.

Alle facturen moeten in euro (€) worden betaald.

VOORWAARDEN IN GEVAL VAN BETALING ACHTERAF

Achteraf te betalen facturen die niet op de vervaldag (een kalendermaand) betaald zijn, worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van € 20 bij de eerste herinnering en € 40 bij de tweede herinnering.

Bovendien zijn vanaf de derde herinnering van rechtswege verwijlinteresten tegen 15 % verschuldigd, vanaf de datum van de opeisbaarheid tot de datum van de integrale betaling, waarbij elke begonnen maand is verschuldigd. Er is geen ingebrekestelling nodig om deze verwijlintresten eisbaar te maken. Deze maatregel dient als forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding voor onze buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de gerechtelijke kosten en de rechtsplegingsvergoedingen die ons toekomen.

4. Vakantiekampen

ALGEMEEN

Het Préhistomuseum organiseert kampen tijdens de Belgische schoolvakanties voor kinderen vanaf 4 jaar.

De leeftijdsgrenzen - minimum- en maximumleeftijd - die voor elk kamp worden bepaald, moeten strikt worden nageleefd. De vereiste leeftijd moet ten laatste op de eerste dag van het kamp bereikt zijn.

Bij twijfel met betrekking tot de bekwaamheid van het kind om aan het kamp deel te nemen, moet de wettelijke voogd van het kind contact opnemen met de advies- en reserveringsdienst voor meer informatie over de aard en het verloop van het kamp om een verstandige beslissing te kunnen nemen.

Om voor een kamp in te schrijven, moet een inschrijvingsformulier worden verzonden, via e-mail naar info@prehisto.museum of via de post naar Préhistomuseum – Stage, rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle.

De inschrijvingsformulieren worden behandeld in volgorde van ontvangst, waarbij de verzendingsdatum van de e-mail of de datum van de stempel van de post als bewijs dient. Wanneer een kamp volzet is, kan het kind op een wachtlijst worden geplaatst.

Het is noodzakelijk om duidelijk de gegevens te vermelden van de persoon die verantwoordelijk is voor de inschrijving en die zich ertoe verbindt de factuur van het kamp te betalen. Naast de begeleiding omvatten de vermelde prijzen de verzekering, de huur van materiaal, de verplaatsingskosten en de eventuele toegangsrechten. De maaltijden en dranken zijn niet in de prijs inbegrepen. De verantwoordelijke van het kind moet hiervoor instaan.

Als inschrijvingsbewijs ontvangt de verantwoordelijke van het kind een factuur via mail of, op aanvraag, via de post.

Bij slechte weersomstandigheden gaan de kampen die hoofdzakelijk buiten plaatsvinden door.

De kampen starten ‘s ochtends om 9:00 uur en eindigen om 16:00 uur. Er wordt gratis opvang voorzien van 8:00 tot 9:00 uur en van 16:00 tot 17:00 uur. Het Préhistomuseum wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot kampdeelnemers die vóór 8:00 uur worden afgezet en kan een toeslag aanrekenen (€ 25 per overschrijdend uur) voor elke overschrijding van de opvangduur op het einde van de dag, tenzij in geval van door de verantwoordelijke van het kind bewezen overmacht.

In het kader van hun opdracht als animator en begeleider kunnen de personeelsleden van het Préhistomuseum ertoe gebracht worden om tijdens de activiteiten of de dagelijkse gebeurtenissen op de site foto’s te nemen van de kinderen die het kamp volgen. Deze foto’s kunnen worden gebruikt om de activiteiten van het museum te promoten. Wie voor het kamp inschrijft gaat akkoord met deze mogelijkheid. Kampdeelnemers of hun ouders kunnen de publicatie van foto’s waarop het kind identificeerbaar is echter weigeren door een schriftelijk verzoek te sturen naar: Préhistomuseum - Stage, rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle of door een e-mail te sturen naar info@prehisto.museum.

VOORWAARDEN

De betaling van de factuur voor het kamp moet vóór de effectieve start van het kamp worden ontvangen. Elke inschrijving leidt tot de naleving van de algemene voorwaarden en gedragsregels voor het gemeenschapsleven die door de kampanimatoren worden aangekondigd.

De inschrijvingen worden 8 kalenderdagen vóór de start van het kamp afgesloten. Laattijdige inschrijvingen zijn onderhevig aan de eventuele goedkeuring van de museumdirectie.

Kampen kunnen zonder rechtvaardiging tot 10 werkdagen vóór het begin van het kamp worden geannuleerd.

Na deze termijn is de prijs van het kamp verschuldigd.

Het inschrijvingsgeld wordt uitsluitend in de volgende gevallen terugbetaald: bij een ziekte of ongeval vóór het kamp en op vertoon van een medische attest dat ten laatste op de eerste dag van het kamp gedateerd is. Bij een ziekte of ongeval tijdens het kamp en voor zover het ongeval niet het gevolg is van een onvoorzichtigheid, een ongehoorzaamheid of een niet-naleving van de gegeven instructies, worden de door de kampdeelnemer verloren dagen pro rata terugbetaald.

5. Bevoegde instantie bij geschillen

De verschillende rechtsinstanties van Luik zijn als enige bevoegd om geschillen te beslechten waarbij het Préhistomuseum als eisende of als verwerende partij is betrokken. Wanneer het geschil onder de bevoegdheid van het kanton valt, is het eerste kanton van Luik bevoegd.